Shostakovich Gershwin

Shostakovich Gershwin. A touch of Jazz.

Nikolai Demidenko and Dmitri Alexeev.